شماره تماس - داخلی

2112 - 021-42717000

ایمیل ما

info@negahholding.ir

نمابر

021-42717000

آدرس

بلوار آفریقا، خیابان وحید دستگردی، پلاک 289، بانک کارآفرین