مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 8 دستگاه سرور hpe

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 8 دستگاه سرور hpe

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد تعداد8 دستگاه سرور hpe با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تعداد 20 دستگاه سرور (به پایان رسید)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تعداد 20 دستگاه سرور (به پایان رسید)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد تعداد20دستگاه سرور با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تعداد20دستگاه سرور اچ پی (به پایان رسیده)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تعداد20دستگاه سرور اچ پی (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد تعداد20دستگاه سرور اچ پی با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 350 دستگاه چاپگر اچ پی 402 (به پایان رسیده)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 350 دستگاه چاپگر اچ پی 402 (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد تعداد 350 دستگاه چاپگر اچ پی 402 با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامیین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار و تامین کننده دیتا سنتر (به پایان رسیده)

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار و تامین کننده دیتا سنتر

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد جهت تکمیل لیست کوتاه خود از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی پیمانکاران و تامین کنندگان فعال در حوزه تجهیزات دیتا سنتر اقدام نماید…

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 40 عدد رک (به پایان رسیده)

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 40 عدد رک

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد تعداد چهل عدد رک با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامیین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

مناقصه عمومی یک مرحله ای 670 دستگاه مانیتور 22 اینچ (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله ای 670 دستگاه مانیتور 22 اینچ (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد 670 دستگاه مانیتور 22 اینچ با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۳۰ دستگاه چاپگر چهار کاره (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۳۰ دستگاه چاپگر چهار کاره (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد ۱۳۰ دستگاه چاپگر چهار کاره با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامیین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 50 دستگاه تشخیص اصالت اسکناس ارزی (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 50 دستگاه تشخیص اصالت اسکناس ارزی (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خرید 50 دستگاه تشخیص اصالت اسکناس ارزی با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامیین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد ۱۵۰ دستگاه کامپیوتر All in one (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد ۱۵۰ دستگاه کامپیوتر All in one (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خرید تعداد ۱۵۰ دستگاه کامپیوتر All in one با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامیین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 30 دستگاه کامپیوتر desk mini (به پایان رسیده)

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد 30 دستگاه کامپیوتر desk mini (به پایان رسیده)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خرید تعداد 30 دستگاه کامپیوتر desk mini با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامیین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید…

مناقصه خريد نه دستگاه سرور - (به پایان رسیده)

مناقصه خريد نه دستگاه سرور (به پایان رسیده)