مناقصه عمومی دو مرحله ­ای شماره : ت-07-1402

موضوع مناقصه : خدمات پشتیبانی، سرویس و نگهداری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری پایه شعب و ستاد (تهران و شهرستان) بانک کارآفرین

تاریخ تمدید ارسال اسناد:  پایان وقت اداری(ساعت16) روز دوشنبه 15/08/1402