بر اساس این احکام

غلامحسین اکبری به عنوان معاون توسعه بانکداری مدرن

سریر سماوی به عنوان معاون توسعه محصول

کیوان زند به عنوان معاون توسعه بانکداری متمرکز

ساسان صالح به عنوان معاون زیرساخت و پشتیبانی

شاهین کریم‌زاده‌ رغبتی به عنوان مدیر برنامه‌ریزی و نظارت

اسمعیل صدیقی تنکابنی به عنوان مدیر تحلیل و طراحی خدمات

بیژن مساوات به عنوان مدیر عملیات

احسان عظیمی به عنوان مدیر سامانه‌های جانبی

سارا داوری به عنوان مدیر پشتیبانی خدمات‌

رسول طاهری به عنوان مدیر سرویس‌ها و یکپارچه‌سازی‌

علی‌اکبر شیرازی به عنوان مدیر هـوش تجـاری‌

آناهیتا سرداری به عنوان مدیر پشتیبانی و پایش

طوفان اله‌قدری به عنوان مدیر سخت‌افزار

علیرضا انتظام به عنوان مدیر شبکه و ارتباطات

جواد عصمتی به عنوان مدیر مالی

مجید جعفری پناه به عنوان مدیر پشتیبانی

فاطمه مظفری به عنوان مدیر ارتباطات و برندینگ

منصوب شدند.