کیوان زند - نگاه بانک - negah bank
  • تخصص: معاون توسعه بانکداریی متمرکز
  • شرکت: شرکت نگاه بانک