• تخصص: مدیر بانکداری دیجیتال
  • شرکت: شرکت نگاه بانک

اطلاعات تیم