محمد جهانگیریان - نگاه بانک - negah bank
  • تخصص: نایب رئیس هیئت مدیره
  • شرکت: شرکت نگاه بانک

اطلاعات تیم