• تخصص: مدیر ارتباطات و برندینگ
  • شرکت: شرکت نگاه بانک