ساسان صالح - نگاه بانک - negah bank
  • تخصص: معاون زیرساخت و پشتیبانی
  • شرکت: شرکت نگاه بانک