• تخصص: عضو هیئت مدیره
  • شرکت: شرکت نگاه بانک

اطلاعات تیم