جواد عصمتی - نگاه بانک - negah bank
  • تخصص: مدیر مالی
  • شرکت: شرکت نگاه بانک