• تخصص: مدیر پشتیبانی و پایش
  • شرکت: شرکت نگاه بانک