مناقصه عمومی یک مرحله ای 350 دستگاه چاپگر اچ پی 402

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد تعداد 350 دستگاه چاپگر اچ پی 402 با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامیین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند با توجه به مندرجات ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 27 – 02 – 1400 به یکی از روشهای بند الف اقدام نمایند.

الف) دریافت اسناد مناقصه:
1ـ مراجعه حضوری با معرفی نامه رسمی به آدرس : تهران خیابان ولیعصر خیابان ناهید غربی پلاک۳۶ امور قراردادها
2- مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس : www.negah-bank.com بخش مناقصات

ب) تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال که به یکی از روشهای ذیل قابل انجام خواهد بود:
1ـ سپرده نقدی به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه
2ـ ضمانت نامه شرکت درمناقصه از شبکه بانکی

ج) مهلت ارائه اسناد:
ازتاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری مورخ 29 – 02 – 1400
بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتی شرکت بوده و مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . همچنین کلیه هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده خواهد بود

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (داخلی41222)22661111-021 تماس حاصل نمایند.

دریافت مدارک