مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 8 دستگاه سرور hpe

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد تعداد8 دستگاه سرور hpe با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند با توجه به مندرجات ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 27-04-1400 تا پایان وقت اداری مورخ 12-05-1400 به یکی از روشهای بند الف اقدام نمایند.
الف) دریافت اسناد مناقصه:
1- مراجعه حضوری با معرفی نامه رسمی به آدرس : تهران خیابان ولیعصر خیابان ناهید غربی پلاک۳۶ امور قراردادها
2- مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس : www.negah-bank.com بخش مناقصات
ب) تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ پنج میلیارد ریال که به یکی از روشهای ذیل قابل انجام خواهد بود:
1- سپرده نقدی به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه
2-  ضمانت نامه شرکت درمناقصه از شبکه بانکی
ج) مهلت ارائه اسناد:
ازتاریخ 28-04-1400 لغایت پایان وقت اداری مورخ 13-05-1400
بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتی شرکت بوده و مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . همچنین کلیه هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده خواهد بود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (داخلی41222)22661111-۰۲۱ تماس حاصل نمایند

دریافت مدارک