مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید حق استفاده (لایسنس) نرم افزار Proxy بر روی سرور نگاه و ایجاد امكان برقراری ارتباط با SMSC های اپراتور تلفن همراه از طریق سرور مستقر در محل نگاه (بانك كارآفرین)

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خرید حق استفاده (لایسنس) نرم افزار Proxy بر روی سرور نگاه و ایجاد امكان برقراری ارتباط با SMSC های اپراتور تلفن همراه از طریق سرور مستقر در محل نگاه (بانك كارآفرین) با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از پیمانکاران و تامین کنندگان واجد شرایط تامین نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند با توجه به مندرجات ذیل ، جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ13-06-1400 تا پایان وقت اداری مورخ 22-06-1400 به یکی از روشهای بند الف اقدام نمایند.

الف) دریافت اسناد مناقصه:
1ـ مراجعه حضوری با معرفی نامه رسمی به آدرس : تهران خیابان ولیعصر خیابان ناهید غربی پلاک۳۶ امور قراردادها
2- مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس : www.negah-bank.com بخش مناقصات

ب) تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ یک میلیارد ریال که به یکی از روشهای ذیل قابل انجام خواهد بود:
1- سپرده نقدی به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه
2- ضمانت نامه شرکت درمناقصه از شبکه بانکی

ج) مهلت ارائه اسناد:
ازتاریخ 13/06/1400لغایت پایان وقت اداری مورخ22/06/1400
بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتی شرکت بوده و مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . همچنین کلیه هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده خواهد بود

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (داخلی41112)22661111-۰۲۱ تماس حاصل نمایند

دریافت مدارک