شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خريد 100 دستگاه MINI PC Maya با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند با توجه به مندرجات ذیل ، جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/08/26 تا پایان وقت اداری مورخ 1400/09/06 به روش ذیل اقدام نمایند .

الف) دریافت اسناد مناقصه:

مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس negah-bank.com بخش مناقصات

ب) تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ششصد میلیون ریال که به یکی از روشهای ذیل قابل انجام خواهد بود :

۱ـ سپرده نقدی به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه

۲ـ ضمانت نامه شرکت درمناقصه از شبکه بانکی

ج) مهلت ارائه اسناد:

ازتاریخ 1400/08/26 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1400/09/06

بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتی شرکت بوده و مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ، همچنین کلیه هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22661111-021 ( داخلی 41503 ) تماس حاصل نمایند.

دریافت مدارک