مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی، سرویس، نگهداری سرورهای دیتاسنتر و تجهیزات اكتیو شبكه بانك كارآفرین

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خدمات پشتیبانی، سرویس، نگهداری سرورهای دیتاسنتر و تجهیزات اكتیو شبكه بانك كارآفرین با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند با توجه به مندرجات ذیل ، جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ13 – 06 – 1400 تا پایان وقت اداری مورخ 22 – 06 – 1400 به یکی از روشهای بند الف اقدام نمایند.

الف) دریافت اسناد مناقصه:
1ـ مراجعه حضوری با معرفی نامه رسمی به آدرس : تهران خیابان ولیعصر خیابان ناهید غربی پلاک۳۶ امور قراردادها
2- مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس : www.negah-bank.com بخش مناقصات

ب) تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال که به یکی از روشهای ذیل قابل انجام خواهد بود:
۱ـ سپرده نقدی به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه
۲ـ ضمانت نامه شرکت درمناقصه از شبکه بانکی

ج) مهلت ارائه اسناد:
ازتاریخ 13 – 06 – 1400 لغایت پایان وقت اداری مورخ 22 – 06 – 1400
بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتی شرکت بوده و مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . همچنین کلیه هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده خواهد بود

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (داخلی41112)22661111-۰۲۱ تماس حاصل نمایند

دریافت مدارک