مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید تجهیزات امنیتی با برند Fortinet به همراه ماژول‌های مورد نیاز

 

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خرید تجهیزات امنیتی با برند Fortinet به همراه ماژول‌های مورد نیاز مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند با توجه به مندرجات ذیل ، جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 07/09/1400 تا پایان وقت اداری مورخ 17/09/1400 به روش ذیل اقدام نمایند.

الف) دریافت اسناد مناقصه:
مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس: www.negah-bank.com بخش مناقصات

ب) تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال که به یکی از روشهای ذیل قابل انجام خواهد بود :
۱ـ سپرده نقدی به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه
۲ـ ضمانت نامه شرکت درمناقصه از شبکه بانکی

ج) مهلت ارائه اسناد:
ازتاریخ 07/09/1400لغایت پایان وقت اداری مورخ 17/09/1400

بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتی شرکت بوده و مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ، همچنین کلیه هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22661111-۰۲۱ ( داخلی 41503 ) تماس حاصل نمایند.

دریافت مدارک