مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خدمات نصب، سرویس، نگهداری، تعمیر و تعویض قطعات سیستم‌های سخت‌افزاری و خدمات نرم‌افزاری شعب و ساختمانهای بانك كارآفرین

 

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خدمات نصب ، سرویس ، نگهداری ، تعمیر و تعویض قطعات سیستم های سخت افزاری و خدمات نرم افزاری شعب و ساختمانهای بانك كارآفرین با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند با توجه به مندرجات ذیل ، جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 28/07/1400 تا پایان وقت اداری مورخ 12/08/1400 به روش ذیل اقدام نمایند .

الف) دریافت اسناد مناقصه:
مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس: www.negah-bank.com بخش مناقصات

ب) تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ششصد و شصت و پنج میلیون ریال که به یکی از روشهای ذیل قابل انجام خواهد بود:
۱ـ سپرده نقدی به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه
۲ـ ضمانت نامه شرکت درمناقصه از شبکه بانکی

ج) مهلت ارائه اسناد:
ازتاریخ 28/07/1400لغایت پایان وقت اداری مورخ 12/08/1400
بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتی شرکت بوده و مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ، همچنین کلیه هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده خواهد بود

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (داخلی41503)22661111-۰۲۱ تماس حاصل نمایند

 

دریافت مدارک