مناقصه عمومی دو مرحله تمدید مهلت تحویل پاکات – مناقصه شماره 137-10-1400

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد طراحی، اجرای تجهیزات دیتا سنتر بانک کارآفرین با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند با توجه به مندرجات ذیل ، جهت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 07/12/1400 به روش ذیل اقدام نمایند .
الف) دریافت اسناد مناقصه:
مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس www.negah-bank.com بخش مناقصات
ب) تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ده میلیارد ریال که به یکی از روشهای ذیل قابل انجام خواهد بود:
۱ـ سپرده نقدی به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه
۲ـ ضمانت نامه شرکت در مناقصه از شبکه بانکی
ج) مهلت ارائه اسناد :
پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 07/12/1400
بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتی شرکت بوده و مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ، همچنین کلیه هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده خواهد بود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (داخلی41503)22661111-021 تماس حاصل نمایند.