تاریخ تمدید ارسال اسناد:  پایان وقت اداری(ساعت16) روز دوشنبه 1402/08/15

 

لینک دریافت اسناد :

اسناد شرایط مناقصه پشتیبانی تجهیزات شعب و ستاد بانک کار آفرین – تمدید 140208

قرارداد پشتیبانی سخت افزارها و نرم افزارها14020810 – نهایی اصلاحیه مناقصه

 

****  جهت کسب اطلاعات بیشتر با(واحد امور مشتریان و قراردادها) به شماره تلفن 22661111021 (داخلی 41501) تماس حاصل نمایند.