مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد،پیاده سازی و پشتیبانی سامانه جلوگیری از نشت دادهِ(DLP)

 

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خريد،پیاده سازی و پشتیبانی سامانه جلوگیری از نشت دادهِ(DLP) با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند با توجه به مندرجات ذیل ، جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 16/08/1400 تا پایان وقت اداری مورخ 30/08/1400 به روش ذیل اقدام نمایند.

الف) دریافت اسناد مناقصه:
مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس: www.negah-bank.com بخش مناقصات.

ب) تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ سیصد میلیون ریال که به یکی از روشهای ذیل قابل انجام خواهد بود:
۱ـ سپرده نقدی به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه.
۲ـ ضمانت نامه شرکت درمناقصه از شبکه بانکی.

ج) مهلت ارائه اسناد:
ازتاریخ 16/08/1400لغایت پایان وقت اداری مورخ 30/08/1400

بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتی شرکت بوده و مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ، همچنین کلیه هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22661111-۰۲۱ ( داخلی 41503 ) تماس حاصل نمایند.

دریافت مدارک