تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 40 عدد رک

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد تعداد چهل عدد رک با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامیین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند با توجه به مندرجات ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری مورخه 20 – 11 – 1399 یکی از روشهای بند الف اقدام نمایند

الف) دریافت اسناد مناقصه:
1 – مراجعه حضوری با معرفی نامه رسمی به آدرس : تهران خیابان ولیعصر خیابان ناهید غربی پلاک۳۶ امور قراردادها
2- مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس : negah-bank.com  بخش مناقصات
ب) تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ یک میلیارد ریال که به یکی از روشهای ذیل قابل انجام خواهد بود:
1- سپرده نقدی به شماره حساب
2- ضمانت نامه شرکت درمناقصه از شبکه بانکی (غیر از بانک کارآفرین)
ج) مهلت ارائه اسناد:
ازتاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری مورخ 25 – 11 – 1399 روز شنبه
بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتی شرکت بوده و مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . همچنین کلیه هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده خواهد بود
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۲۷۱۷۰۰۰-۰۲۱ (داخلی۲۲۲۷) تماس حاصل نمایند

دریافت مدارک