مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۳۰ دستگاه چاپگر چهار کاره

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد تعداد ۱۳۰ دستگاه چاپگر چهار کاره با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از تامیین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند با توجه به مندرجات ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری مورخه 24 / 10 / 1399 روزچهار شنبه یکی از روشهای بند الف اقدام نمایند.

الف) دریافت اسناد مناقصه:
1- مراجعه حضوری با معرفی نامه رسمی به آدرس : تهران خیابان ولیعصر خیابان ناهید غربی پلاک۳۶ امور قراردادها
2- بخش مناقصات مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس: www.negah-bank.com

ب) تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال که به یکی از روشهای ذیل قابل انجام خواهد بود:
1- سپرده نقدی به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه
2- ضمانت نامه شرکت درمناقصه از شبکه بانکی

ج) مهلت ارائه اسناد:
ازتاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری مورخه 30 / 10 / 1399 شنبه

بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتی شرکت بوده و مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . همچنین کلیه هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده خواهد بود
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (داخلی۲۲۲۷)۴۲۷۱۷۰۰۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

دریافت مدارک