خرید نه دستگاه سرور HP DL380 G10

با احترام ، شرکت توسعه فناوری نگاه فردای كارآفرین در نظر دارد نسبت به «خريد، تست، نصب و راه اندازی و تحویل كامل نه دستگاه سرور (HP DL380 G10) » به شرح جدول پیوست اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت داشتن توانمندی های لازم و تمایل به همکاری درخواست می گردد تا قیمت پیشنهادی خود را به انضمام مدارک درخواستی در سه پاکت جداگانه به شرح زیر به صورت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 05/08/1399 به آدرس: تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، حد فاصل بلوار نلسون ماندلا (جردن) و ولیعصر، شماره 289 تحویل و رسید آن را دریافت نمائید.

پاکت الف : شامل ضمانتنامه بانكی شرکت در مناقصه معادل %10 مبلغ پیشنهادی

پاکت ب : شامل روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات، گواهی معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، اسناد مناقصه مهر و امضا شده ، رزومه متقاضی شرکت در مناقصه در خصوص قراردادهای مشابه

پاکت ج : شامل پیشنهاد قیمت مطابق با فرم پیوست

شرایط مناقصه:

1. تضمین شرکت در مناقصه صرفاً شامل ضمانتنامه بانکی (با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید)، چک بانکی تضمینی در وجه شرکت و یا واریز وجه به شماره حساب 0101108845609 به نام شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین نزد بانک بانک کار آفرین شعبه ظفر (کد 00168) می باشد.
به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2. پیش از انعقاد قرارداد، برنده مناقصه ملزم به ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی معادل %10 مبلغ پیشنهادی بابت حسن انجام تعهدات می‎باشد.

3. شرکت توسعه فناوری نگاه فردای كارآفرین در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

4. به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است درج هرگونه شرایط و ذکر جزئیات، باعث ابطال فرم پیشنهاد قیمت خواهد شد.

5. برگ استعلام قیمت (پاکت ج) می بایست مطابق با فرم پیوست تکمیل و ارائه گردد. بدیهی است پیشنهاد قیمت در اشکال دیگر مورد قبول واقع نمی‎گردد.

6. چنانچه برنده مناقصه، حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و نفر دوم، برنده اعلام و معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم مناقصه نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.

7. چنانچه نفر اول و دوم از انجام معامله امتناع نمایند یا انصراف دهند، در صورت عدم استرداد سپرده نفر سوم، شرکت نگاه مجاز به انعقاد قرارداد با نفر سوم می باشد.

8. در صورت لزوم جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص مناقصه با جناب آقای جعفری به شماره 42717000-021 داخلی 2106 تماس حاصل نمائید.

هرسه پاکت تواماً در یک پاکت واحد در بسته و لاک و مهر شده که روی آن عبارت «پیشنهاد شرکت در مناقصه شماره 100-07-99 مربوط به خريد، تست، نصب و راه اندازی و تحویل كامل نه دستگاه سرور (HP DL380 G10)‎» درج شده باشد، قرار داده شوند.

دریافت مستندات