شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین در نظر دارد خريد 260 دستگاه رایانه All in one با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از پیمانکاران واجد شرایط تامین نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند با توجه به مندرجات ذیل ، جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 08-10-1400 تا پایان وقت اداری مورخ 15-10-1400 به روش ذیل اقدام نمایند.

الف) دریافت اسناد مناقصه:
مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس: www.negah-bank.com بخش مناقصات

ب) تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ سه میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال معادل سیصد و بیست و پنج میلیون تومان که به یکی از روشهای ذیل قابل انجام خواهد بود :
۱ـ سپرده نقدی به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه
۲ـ ضمانت نامه شرکت درمناقصه از شبکه بانکی

ج) مهلت ارائه اسناد:
ازتاریخ 08-10-1400 لغایت پایان وقت اداری مورخ 15-10-1400
بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتی شرکت بوده و مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ، همچنین کلیه هزینه‌های برگزاری مناقصه به عهده برنده خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22661111-۰۲۱ ( داخلی 41503 ) تماس حاصل نمایند.

 

دریافت مدارک